Meiltä vastuullisesti sähköä kautta maan | Hangosta ⇔ Nuorgamiin

Uusiutuva sähköntuotantomuoto: vesivoima

Vesivoima on merkittävä uusiutuvan energian lähde. Suomessa sillä on erityinen asema energian toimivuuden ja käyttövarmuuden kannalta sen säätöominaisuuksien ja varastointikyvyn vuoksi. Kun sääriippuvainen sähköntuotanto kasvaa, tarvitaan enemmän säätökapasiteettia energiajärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi, ja vesivoimalla on tässä keskeinen rooli.

 

Kestävä ja luotettava vesivoima

Vesivoimalaitokset tuottavat energiaa hyödyntämällä veden korkeuseroa. Vesi virtaa turbiinin läpi, pyörittäen generaattoria, joka muuntaa veden liike-energian sähköksi. Prosessi ei vaadi muita polttoaineita, eikä vesi vähene tai pilaannu sen kulkiessa voimalaitoksen läpi. Vesivoimasta saatava sähkö ei myöskään ole riippuvaista sääolosuhteista.

Vaikka vesivoimalaitosten investointikustannukset ovat korkeat, niiden käyttökustannukset ovat alhaiset. Laitokset ovat pitkäikäisiä, turvallisia ja toimintavarmoja, ja niiden tekniikka on hyvin tunnettu. Toimiluvat edellyttävät, että kalakannoista ja muusta vesiympäristöstä huolehditaan.


Vesivoima on parasta säätövoimaa

Sähköverkon on jatkuvasti sopeuduttava kulutuksen ja tuotannon vaihteluihin sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Kasvavan sähkön vaihtelevan tuotannon ja kulutuksen myötä myös säätövoiman tarve kasvaa, ja vesivoima, tuuli- ja aurinkovoima täydentävät toisiaan hyvin. Vesistöaltaat toimivat suurina akkuina, joiden avulla vesivoimaloiden tuotantoa voidaan ajoittaa vastaamaan kulutusta. Vesivoimalaitokset voidaan käynnistää, säätää ja pysäyttää nopeasti ja helposti, mikä tekee niistä teknisesti parasta ja edullisinta säätövoimaa. Vesivoima vastaa valtaosasta Suomessa tarvittavasta vuorokauden sisäisestä sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottamisesta ja tulee olemaan pitkään keskeisin joustava resurssi sähköjärjestelmässä.

 

Erinomainen kumppani tuuli- ja aurinkovoimalle

Vesivoiman käyttömahdollisuuksiin vaikuttavat jokien virtaukset ja varastoaltaiden vesimäärät. Jokivoimalaitokset pystyvät säännöstelemään tuotantoa lyhyellä aikavälillä, kun taas suurten varastoaltaiden avulla allaslaitokset voivat säädellä tuotantoa jopa vuositasolla. Vesivoima tuo myös laajempia hyötyjä, kuten tulvasuojelua ja vesistöjen säännöstelyä, mikä mahdollistaa virkistyskäytön, vedenhankinnan ja kuivuuteen varautumisen.

 

Vesivoima Suomessa

Vesivoima kattaa noin 10-20 % Suomen sähköntuotannosta ja yli kolmanneksen uusiutuvasta sähköstä. Vesivoiman vuotuinen tuotanto vaihtelee sääolosuhteiden, kuten sademäärien ja kevättulvien, mukaan. Suomessa on yli 220 verkkoon liitettyä vesivoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu teho on noin 3100 MW ja vuosituotanto keskimäärin 13 TWh.

 

Vesivoiman ympäristövaikutukset

Vesivoima on puhdas, uusiutuva energiamuoto, jonka tuotannosta ei synny päästöjä. Sen ympäristövaikutukset ovat suurimmat patojen ja säännöstelyaltaiden rakentamisvaiheessa. Padot voivat vaikuttaa kalakantoihin ja kalojen liikkumiseen vesistöissä. Vesivoimayhtiöt ovat sitoutuneet parantamaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja toteuttavat jatkuvasti toimia, kuten ohitusratkaisuja, istutuksia ja vesistöjen kunnostuksia, vähentääkseen vesivoiman haittavaikutuksia.

 

Alkuperäinen lähde: https://energia.fi/energiatietoa/energiantuotanto/sahkontuotanto/vesivoima/