Meiltä vastuullisesti sähköä kautta maan | Hangosta ⇔ Nuorgamiin

Ydinvoima – perinteinen sähköntuotantotapa

Ydinvoiman etu perustuu sen kykyyn tuottaa valtava määrä energiaa pienellä polttoainemäärällä. Vaikka ydinvoimalaitosten rakentaminen vaatii suuria investointeja, niiden pitkä käyttöikä tekee niistä kustannustehokkaita. Suomen kaksi ydinvoimalaa ovat tuottaneet jo yli 40 vuoden ajan noin kolmanneksen maan sähköntarpeesta.

Suomessa on kaksi ydinvoimalaa: Loviisassa ja Olkiluodossa. Loviisassa on kaksi reaktoria ja Olkiluodossa kolme. Molemmat laitokset rakennettiin 1970-80 -luvuilla ja niiden tehoa on sittemmin lisätty. Tällä hetkellä yli kolmasosa Suomen sähköstä tuotetaan ydinvoimalla.

 

Ympäristövaikutuksia säädellään tarkasti

Ydinvoimasta ei synny kasvihuonekaasuja, happamoittavia päästöjä eikä hiukkaspäästöjä. Ympäristöhaittojen hallinta keskittyy ionisoivan säteilyn leviämisen estämiseen. Radioaktiivisen hajoamisen vapauttama säteily eristetään esimerkiksi veden, betonin tai kallion avulla. Käytetty uraani siirretään ensin vesialtaisiin välivarastoon, minkä jälkeen se sijoitetaan kallioperään. Ensimmäinen loppusijoituslaitos on jo rakenteilla Suomessa. Uraanin louhinnasta ja kuljetuksista aiheutuvia ympäristöhaittoja minimoidaan ja säädellään tarkasti.

 

Ydinvoima on turvallinen ja tutkittu prosessi

Ydinvoimalla tuotetaan noin kolmannes Suomen sähköstä, ja se toimii keskeytyksettä ympäri vuorokauden. Suomen ydinvoimalat sijaitsevat rannikolla polttoainekuljetusten ja jäähdytysveden saatavuuden vuoksi, Loviisan Hästholmenilla ja Eurajoen Olkiluodossa.

Ydinvoiman tuotantoprosessi on yksi maailman perusteellisimmin tutkituista ja varmistetuista. Ydinvoimalaitos tuottaa sähköä samalla periaatteella kuin muutkin lämpövoimalat, mutta kattilan sijasta käytetään reaktoria, ja polttoaineena on uraanidioksidi. Ydinvoiman suurin etu on sen valtava energiatehokkuus.

Ydinvoimalaitoksen käytöstä ei synny savukaasupäästöjä, hiukkasia, hiilidioksidia, rikkidioksidia eikä typen oksideja. Käytön aikana kertyvät radioaktiiviset aineet ja niiden lähettämä säteily pysyvät moninkertaisten rakenteiden sisällä. Radioaktiivisten aineiden päästöt ydinvoimalaitoksesta ympäristöön ovat erittäin vähäisiä, tarkasti mitattuja ja valvottuja.

 

Laitosjäte loppusijoitetaan turvallisesti kallioperään

Ydinvoimalaitoksen prosessivesien puhdistuksen sekä huolto- ja korjaustöiden yhteydessä syntyvä laitosjäte pakataan ja osa kiinteytetään, jonka jälkeen ne sijoitetaan voimalaitosalueen kallioperään. Myös käytetty polttoaine tullaan aikanaan sijoittamaan turvallisesti kapseloituna syvälle Suomen kallioperään. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on Suomessa tutkittu jo pitkään.

Loppusijoituksessa ydinpolttoainesauvat suljetaan tiiviisiin metallikapseleihin, jotka valmistetaan puhtaasta kuparista. Kupari säilyy erittäin hyvin suomalaisessa kallioperässä, sillä syvällä kalliossa oleva pohjavesi on hapetonta eikä sisällä merkittäviä syövyttäviä aineita. Tämä varmistaa, että kuparikapseli pysyy ehjänä äärettömän pitkään.

Lähde: https://energiamaailma.fi/energiasta/energiantuotanto/ydinvoima/